Zorgverlening

Kwaliteit van zorg

Als therapeut ben ik aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH) en het Verbond van Energetisch Therapeuten (VVET), beiden vallen onder de koepelorganisatie het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) met hieraan gekoppeld het tuchtrecht complementaire zorgverlening (TCZ)

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik door een waarnemend therapeut, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om je toestemming vragen.

Jouw gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de volgende gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Je naam, adres en woonplaats
 • Je geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling hypnotherapie’, ‘behandeling energetische therapie’ of ‘psychosociaal consult’
 • De kosten van het consult

Klachtenregeling

Mocht je ontevreden zijn en komen we daar samen niet uit, dan kun je contact opnemen met mijn beroepsvereniging. Daar kun je een beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij klacht- en tuchtrechtorganisatie Quasir en de geschilleninstantie Zorggeschil.